Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Dbając o Państwa dane osobowe, w oparciu o wewnętrzne procedury, w związku z wejściem w życie od dn. 25 maja 2018 r. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Edukacja Plus s. c. M. Słomski M. Jóźwik, ul. Wertera 8, 20-713 Lublin, e-mail: biuro@edukacjaplus.pl
 2. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i ochronę danych osobowych u Wykonawcy można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 81 527 55 77, za pośrednictwem poczty elektronicznej tg@edukacjaplus.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych osobowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z Edukacją Plus s. c. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Edukacja Plus s. c.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w pozostałych przypadkach do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.